Ledensite.com is een initiatief van Commuun.nl en Slinger Research and Development B.V. Ledensite.com is gevestigd op:

Regentesselaan 2
2562CS Den Haag

Voor vragen kunt u altijd bellen met 06-19884880.

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Ledensite.com

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Ledensite.com gevestigd te Rotterdam, tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen, outsourcing van debiteurenbeheer en administratieve diensten.

 

1.2 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

 

1.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van cliënt worden door Ledensite.com uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Ledensite.com slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

1.4 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven door Ledensite.com. De door Ledensite.com gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

1.5 Alvorens tot het verlenen van diensten over te gaan dient cliënt een overeenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen één maand voor het verstrijken van enige periode schriftelijk en per aangetekend schrijven, heeft opgezegd.

 

1.6 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) Ledensite.com zijn voor Ledensite.com niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.7 Ledensite.com is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

 

1.8 Cliënt stemt er mee in dat Ledensite.com de overeenkomst zonodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door Ledensite.com de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.

 

1.9 Ledensite.com is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten aan een derde over te dragen.

 

1.10 Cliënt is gehouden in geval van adreswijziging en/of wijziging van rechtsvorm Ledensite.com daarvan dadelijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

1.11 Cliënt stelt tijdig de door hem/haar gehanteerde en geldende Algemene (Leverings-)voorwaarden aan Ledensite.com ter beschikking, ondermeer ter bevestiging van de geldende oplegging van de incassokosten.

 

2. TARIEVEN


2.1 Ledensite.com behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarievenlijst, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. Ledensite.com zal drie maanden voor de ingangsdatum ervan de nieuwe tarievenlijst aan cliënt toezenden. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien ontbinding niet binnen één maand na toezending van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

 

3. INCASSO


3.1 Indien cliënt Ledensite.com opdraagt een vordering te incasseren, machtigt cliënt Ledensite.com om in haar naam alle benodigde incasso- en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van Ledensite.com noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
b. het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie door derden, na onderling overleg;
 
3.2 Er vindt maandelijkse afdracht van door Ledensite.com geïncasseerde bedragen plaats, waarop eventuele vorderingen van Ledensite.com op de klant in mindering worden gebracht.
 
3.3 Ledensite.com is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de debiteur.
 
3.4 Ledensite.com is gerechtigd haar incasso-activiteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval zal cliënt een afsluit bericht ontvangen met een advies hoe mogelijk verder te handelen.
 
3.5 Er is sprake van betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering aan Ledensite.com dan wel rechtstreeks aan cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Cliënt dient Ledensite.com, per direkt, ervan in kennis te stellen als de debiteur betaalt.

 

3.6 Indien cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten Ledensite.com om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incasso behandeling in de weg staat, is Ledensite.com gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering commissie (conform de meest recente tarievenlijst) en al de verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen.

 

3.7 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen Ledensite.com toekomt.

 

3.8 Indien de debiteur één of meerdere verschuldigde bedragen voor de aan Ledensite.com overgedragen vorderingen rechtstreeks voldoet aan cliënt, dan moet cliënt dit direct aan Ledensite.com melden. De financiële afwikkeling vindt vervolgens plaats in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

 

3.9 Een vordering wordt voor het berekenen van commissie als betaald aangemerkt wanneer de datum van de registratie bij Ledensite.com is gelegen drie dagen voor de datum van bijschrijving. Zo nodig kan Ledensite.com een betalingsbewijs verlangen. De termijn van drie werkdagen geldt niet indien de debiteur de vordering via elektronische overschrijving voldoet.

 

3.10 In het geval Ledensite.com en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten toe aan Ledensite.com en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst. Deze bepaling is alleen van toepassing op een internationale incasso-opdracht, dat wil zeggen als de debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland.

 

3.11 Ledensite.com is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koersverlies.

 

3.12 Van alle resultaten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en uitgevoerd door Ledensite.com heeft de opdrachtgever inzage door middel van een (periodieke) management rapportage.

 

4. OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN


4.1 Op de overige diensten en producten van Ledensite.com zijn de bepalingen van artikel 3 van toepassing, tenzij daarvan in dit artikel wordt afgeweken.

 

5. GEHEIMHOUDING


5. 1 Cliënt is verplicht in het kader van een opdracht door Ledensite.com aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

 

5.2  Ledensite.com voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens Europese richtlijn nr. 95/46/EC.).

 

5.3 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal Ledensite.com alle terzake gevraagde informatie onverwijld verstrekken.

 

5.4 Cliënt vrijwaart Ledensite.com voor alle aanspraken van derden die jegens Ledensite.com mochten worden ingesteld wegens een niet aan Ledensite.com toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

5.5 Cliënt vrijwaart Ledensite.com voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Ledensite.com mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaar termijnen.

 

5.6 Ledensite.com is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan cliënt te retourneren.

 

6. NALATIGHEID CLIËNT


6.1  Indien cliënt haar verplichtingen uit enige met Ledensite.com gesloten overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is Ledensite.com gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID


7.1 Ledensite.com levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

 

7.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt namens Ledensite.com voor rekening en risico van cliënt.

 

7.3 In geval van overmacht is Ledensite.com niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Ledensite.com onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Ledensite.com of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Ledensite.com - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat Ledensite.com in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

 

7.4 Ledensite.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door frauduleuze en/of onrechtmatige daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

 

8. BETALING


8.1 Betaling van de door Ledensite.com aan cliënt gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaal termijn heeft Ledensite.com het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag van haar factuur.

 

8.2 Indien cliënt ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Ledensite.com genoodzaakt is te maken. Ledensite.com  is gerechtigd een bedrag van €10,- per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering (inclusief Rente), met een minimum van € 34,- exclusief BTW, nog te vermeerderen met € 25,- registratiekosten, exclusief BTW.

 

8.3 Ledensite.com s te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit hoofde ook, voor cliënt in bezit heeft.

 

9. BETALING

 

9. De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens opdrachtnemer, met bekwame spoed, uiterlijk één week, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

 

10. DERDENGELDEN

10.1 Gelden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden

tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten. 

 

10.2 Over deze gelden wordt geen rente vergoed.

 

10.3`Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer hierover verantwoording af.

 

10.4    Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte

kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

 

10.5 Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand dat het dossier voor (eind)afrekening met de opdrachtgever in aanmerking komt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtnemer zal tegelijkertijd 

met de afdracht van de aan de opdrachtgever toekomende gelden een factuurspecificatie per debiteur

doen toekomen.

 

10.6 Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

10.7     Betalingen van de debiteur die bij de opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.